Onze algemene voorwaarden

 

BAYZ Analytics B.V. en BAYZ Consulting B.V. (hierna “BAYZ”) hanteren voor haar opleidingen, trainingen en online leeromgeving (hierna: “Diensten”): de Algemene Voorwaarden NRTO voor consumenten en de Algemene Voorwaarden NRTO voor zakelijke afnemers.

In afwijking dan wel aanvulling van deze voorwaarden gelden de onderstaande bepalingen die voorrang hebben.

 

1. Algemene voorwaarden BAYZ

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van BAYZ als u zich inschrijft voor onze Diensten. De prijs en andere details van onze Diensten staan op onze website www.bayz.nl genoemd.

 

2. Algemene voorwaarden derden

Als BAYZ gebruik maakt van een derde voor haar Diensten, dan zijn de algemene voorwaarden van de derde van toepassing

 

3. Privacy

Voor inschrijving van onze Diensten heeft BAYZ uw persoonsgegevens nodig, onder meer NAW en contactgegevens. Hierbij wordt naar ons Privacybeleid verwezen voor meer informatie over hoe wij conform de AVG uw persoonsgegeven verwerken, beveiligen en verwijderen.

 

4. Geheimhouding

U mag cursusmateriaal of inloggegevens van de Diensten niet delen met derden of gebruiken om vergelijkbare Diensten aan te bieden, tenzij BAYZ deze informatie zelf openbaar heeft gemaakt. Informatie die deelnemers van de Diensten delen wordt vertrouwelijk behandeld

 

5. Beperken toegang diensten

BAYZ behoudt zich het recht voor om -zonder opgave van reden- online aanmeldingen voor haar Diensten te weigeren. Als u onverhoopt de algemene voorwaarden van BAYZ overtreedt of als er sprake is van andere juridische, beleidsmatige of operationele redenen, dan kan zij uw toegang tot de Diensten weigeren of een licentie voor de Diensten intrekken, zonder aansprakelijk te zijn voor schade. BAYZ heeft in dat geval ook het recht om de overeenkomst te beëindigen. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst met BAYZ te beëindigen bij een ernstige tekortkoming op voorwaarde dat hij eerst een schriftelijke ingebrekestelling stuurt aan BAYZ.

 

6. Intellectuele eigendom

BAYZ is eigenaar van alle materiaal voor haar Diensten, waaronder haar logo, cursusmateriaal en software, en deze mogen niet met derden worden gedeeld en een licentie kan ook niet worden overgedragen aan een derde. In geval van schending is direct een boete van EUR 15.000 verschuldigd en daar bovenop een boete van EUR 1.500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

7. Betaling

U betaalt vooraf voor de opleiding en de prijzen zijn exclusief BTW, tenzij u anders overeenkomt met BAYZ. Het is niet mogelijk om een betaling op te schorten of te verrekenen, ook niet bij een conflict tussen partijen. Als betaling onverhoopt achterwege blijft, kan BAYZ toegang tot haar diensten beperken en kunt u rente en incassokosten verschuldigd zijn.

 

8. Annulering boeking

BAYZ geeft geen restitutie bij annuleringen. Er gelden uitzonderingen voor consumenten:

  • de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen geldt;
  • the cancellation conditions of NRTO apply.

De annuleringsvoorwaarden van NRTO voor zakelijke afnemers zijn niet van toepassing op BAYZ.

 

9. Wijziging boeking

BAYZ kan uw boeking wijzigen naar een andere Dienst binnen hetzelfde kalenderjaar als u dit twee weken van tevoren meldt bij BAYZ via office@bayz.nl.

 

10. Klachten

BAYZ hanteert haar klachtenprocedure als u een klacht heeft over onze Diensten. BAYZ is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt, althans dit is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar betaald of bij gebreke daarvan het factuurbedrag voor de Dienst.

 

11. Overmacht

De verplichtingen van BAYZ worden opgeschort in geval van overmacht (artikel 6:75 BW). In dat geval mogen BAYZ en deelnemer de overeenkomst direct beëindigen en zal BAYZ niet aansprakelijk zijn voor enige schade.

 

12. Wijziging algemene voorwaarden

Wij kunnen de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen, de laatste versie staat op onze website www.bayz.nl. Als een bepaling nietig of vernietigbaar is, tast dit de andere bepalingen niet en wordt de bepaling vervangen.

 

13. Recht

Op iedere overeenkomst met BAYZ is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. De geschillenregeling en beroeps/gedragscode van NRTO is niet van toepassing op BAYZ.