Ons privacy statement

 

Algemeen

Dit is het Privacy Statement van BAYZ Analytics B.V. en BAYZ Consulting B.V. (hierna ook: “BAYZ”) voor de website van BAYZ en de producten en diensten die zij levert (hierna ook: “Diensten”). Het Privacy Statement geeft aan welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gebruiken en beschermen.

 

1. Contactgegevens

BAYZ is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN te Amsterdam. U kunt ons per e-mail bereiken via office@bayz.nl.

 

2. Op wie is ons Privacy Statement van toepassing?

Ons Privacy Statement geldt voor alle personen van wie BAYZ persoonsgegevens verwerkt. Het Privacy Statement is van toepassing op o.m.:

 • cliënten van BAYZ die gebruikmaken van onze Diensten;
 • potentiële cliënten met wie BAYZ contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website van BAYZ; en
 • alle andere personen die contact opnemen met BAYZ of van wie BAYZ persoonsgegevens verwerkt.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals derden en zakelijke social media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw aanvraag voor een opleiding, training of toegang tot onze online leeromgeving dan wel de door u aan ons als consultant voorgelegde kwestie. Bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, een product of dienst koopt van onze website of u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Dit kan onder meer uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens en de manier waarop u de Diensten gebruikt, bevatten;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:

 • uw surfgedrag op onze website. We kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen wanneer u onze website gebruikt of interactie heeft met onze online advertenties. Dit type informatie kan uw type browser of apparaat, details van de webpagina’s die u hebt bekeken, links waarop u hebt geklikt en uw IP-adres omvatten;
 • het openen en lezen van een nieuwsbrief of commerciële e-mail.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms, zoals LinkedIn;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites; en
 • persoonsgegevens verkregen van derden, zoals een verzekeraar, juridische of financieel adviseurs.

Persoonsgegevens verkregen van uw werkgever:

Als we een contract hebben met uw werkgever voor het gebruik van onze Diensten, bijvoorbeeld met betrekking tot uw opleiding of training, is het mogelijk dat uw werkgever ons uw persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres verstrekt, zodat wij u kunnen registreren voor uw Diensten en onze Diensten aan u leveren.

Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. BAYZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de desbetreffende partijen.

 

 4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u de benodigde diensten of informatie te kunnen leveren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen, hieronder volgen voorbeelden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft verstrekt tot het leveren van organisatieadvies door onze consultants of voor opleidingen en trainingen dan wel onze online leeromgeving door onze docenten. Bijvoorbeeld door u (van informatie over) Diensten en producten te voorzien die u bij ons aanvraagt, beheer van uw account, onderzoek en analyse doen om onze te behouden, beschermen, ontwikkelen en verbeteren Diensten. Indien u een kwestie in behandeling geeft aan een consultant worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
 • Het onderhouden van contact met u, updates met betrekking tot onze algemene voorwaarden en andere informatie die voor u van belang kan zijn. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor seminars en het toezenden van informatie die u aan ons heeft gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Bijvoorbeeld door problemen met consumenten of producten en diensten op te lossen, anticiperen op en oplossen van problemen met aan u geleverde Diensten en uw klantervaring in onze Diensten te verbeteren. Of door op maat gemaakte inhoud of advertenties leveren, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen voor producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn en uw voorkeuren voor toekomstige interacties en communicatie van ons op te slaan; externe marketing- en analyserapporten maken. Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.bayz.nl. Bijvoorbeeld door illegale activiteiten, vermoedelijke fraude en mogelijke bedreigingen voor onze Diensten te voorkomen.
 • Het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het clickgedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Voorts analyseren wij de kenmerken van onze klanten op geaggregeerd niveau en het klantgebruik van onze producten en diensten om inzicht te krijgen in de behoeften van klanten en de markt, om onze bestaande producten en diensten te verbeteren, om nieuwe producten en diensten te ontwerpen en voor bedrijfsontwikkelingen.

 

5. Rechtsgrond van de verwerking

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar BAYZ zich met name op baseert zijn:

 • Toestemming. Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van een opleiding, training, toegang tot ons online leeromgeving of organisatieadvies, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting. Het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Van een gerechtvaardigd is bijv. sprake bij verwerkingen met als doel:
  • marketing;
  • het werven van opdrachten bij bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben;
  • het managen van bestaande klanten en relaties;
  • het optimaliseren van content;
  • het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.

 

6. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die hardware of software bieden, hostingdiensten leveren en/of opslagruimte (via het internet), zoals retailers, serviceproviders, facility managers, property managers en externe integratiepartners,  indien dit nodig is om u de services en producten te leveren die zijn besteld of gebruikt via onze Diensten. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het inzetten, in stand houden en veilig en stabiel houden van onze systemen.

 

7. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • de aan BAYZ gelieerde (dochter)ondernemingen;
 • andere specialisten benodigd bij de behandeling van uw dossier;
 • als een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden;
 • als wij daartoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door een gerechtelijke procedure of met het oog op het opsporen en voorkomen van fraude en andere vormen van criminaliteit of als onderdeel van een beveiligingsaudit;
 • bij een reorganisatie of verkoop van onze onderneming. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden van derden. Als we een bedrijf of een deel van een bedrijf aan een ander bedrijf verkopen, kan de eigendomsoverdracht de overdracht van uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks verband houden met dat bedrijf aan het kopende bedrijf inhouden. We vragen van het kopende bedrijf om uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

We zullen uw persoonlijke gegevens zoveel mogelijk anonimiseren wanneer ze met derden worden gedeeld. Anders dan uiteengezet in dit privacybeleid, zullen we uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven om dit te doen.

 

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld door gebruik van de EU modelcontracten) of indien een specifieke uitzondering van toepassing is.

 

9. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor de uitoefening van onze dienstverlening is vereist of door onze wettelijke bepalingen of regelgeving wordt vereist.

 

10. Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang. Voorts zullen wij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Meer specifiek: (i) we versleutelen veel van onze diensten met SSL, (ii) we evalueren onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegeven van tijd tot tijd om onze systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, en (iii) we beperken de toegang tot persoonsgegevens aan onze werknemers, retailers en alle andere partijen waarmee we samenwerken, die onderworpen zijn aan schriftelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen en die gedisciplineerd of ontslagen kunnen worden als ze niet aan deze verplichtingen voldoen.

 

11. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u -indien de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming dit vereist- het recht op informatie over de verwerkingen en tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij.

We raden u aan om uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens actueel en volledig te houden. Als je problemen hebt met het inzien, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail op: office@bayz.com.

 

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrieven kunnen wij u op de hoogte houden van aanbiedingen, acties en ander nieuws. U kunt stoppen met het ontvangen van onze nieuwsbrief door de instructies te volgen die aan het einde van elke nieuwsbrief zijn opgenomen.

 

12. Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar office@bayz.com. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Als dat onverhoopt niet lukt, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13. Wijzigingen

BAYZ behoudt zich het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken. Door onze websites te blijven bezoeken of gebruik te maken van onze producten en diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het (herziene) privacybeleid.

Het Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2022.